KVM SSD VPS

KVM SSD 1 2 متاح

1GB Memory
1 CPU Core
20 GB SSD Space
2TB Bandwidth
1x IPv4 and 1xIPv6
2x 1Gbps Network Port

KVM SSD 2 0 متاح

2GB Memory
1 CPU Core
35 GB SSD Space
2TB Bandwidth
1x IPv4 and 1x IPv6
2x1Gbps Network Port

KVM SSD 3 5 متاح

4GB Memory
2 CPU Core
50 GB SSD Space
5TB Bandwidth
1x IPv4 and 1x IPv6
2x1Gbps Network Port

KVM SSD 4 5 متاح

8GB Memory
3x CPU Core
800 GB SSD Space
5TB Bandwidth
1x IPv4 and 1x IPv6
2x1Gbps Network Port

KVM SSD 5 3 متاح

16GB Memory
4x CPU Core
100 GB SSD Space
8TB Bandwidth
1x IPv4 and 1x IPv6
2x1Gbps Network Port

Powered by WHMCompleteSolution