مشاهده مقالات برچسب زده شده 'debian'

 dig: command not found

-bash: dig: command not found -bash: nslookup: command not found If you receive these...